Vragen, klachten en suggesties

Wil je als student van de Faculteit Governance and Global Affairs een klacht melden, zijn er vragen of heb je suggesties ter verbetering van de dienstverlening? Kijk dan hier bij wie je moet zijn.

Onderwijs

  • Bestuurskunde

Studenten Bestuurskunde kunnen met studie-inhoudelijke zaken terecht bij de opleidingscommissies (OLC). De OLC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het opleidingsbestuur over onder meer de jaarlijkse vaststelling van het onderwijs- en examenreglement (OER), het onderwijsprogramma en de evaluaties van gegeven cursussen.

Voor onderwijsondersteuning bij Bestuurskunde is er het Onderwijs Service Centrum (OSC) dat de registratie verzorgt van studie- en onderwijsgegevens zoals toetsresultaten en roosters.

De studieadviseurs van Bestuurskunde zijn er voor studiebegeleiding. Zij bieden hulp bij het maken van een goede studieplanning, de keuze voor de juiste afstudeerrichting, dreigende studievertraging en veel meer.

  • Leiden University College (LUC)

De opleidingscommissie (OLC) van het LUC adviseert het bestuur over allerhande studie-inhoudelijke zaken. Daarmee is het OLC het aanspreekpunt voor studenten die bij willen dragen aan de onderwijskwaliteit van het LUC. Denk daarbij aan het onderwijs- en examenreglement (OER) en het onderwijsprogramma.

De studiebegeleiding bij het LUC wordt verzorgd door de studieadviseurs. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen over zaken als studieplanning en studiekeuze.

Gebouwen, faciliteiten en huisvesting

Voor alles wat met de universitaire gebouwen in Den Haag te maken heeft kun je terecht bij de Servicedesk. Het gaat hierbij zowel om storingen van automaten en apparaten en kleine gebreken aan gebouwen als om informatie over zalen en schoonmaak.

Als je vragen, klachten of suggesties hebt ten aanzien van studiefaciliteiten, zoals studieplekken of de bibliotheek, kun je mailen naar propertymanagement@fgga.leidenuniv.nl.

Woon je in de Anna van Buerentoren van het LUC en wil je iets melden over de huisvesting? Ga dan naar de pagina over 'residential facilities'.

Sociaal

Wanneer je studieproblemen hebt als faalangst, uitstelgedrag en schrijfproblemen, kun je je wenden tot één van de studentpsychologen. Zij bieden ondersteuning op het gebied van studievaardigheden, timemanagement, concentratieproblematiek en persoonlijke problemen.

Studenten die zich onbehoorlijk behandeld voelen door een medewerker of een bestuursorgaan van de Universiteit Leiden, kunnen een beroep doen op de ombudsfunctionaris. Deze heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit. De functionaris heeft een geheimhoudingsplicht, waarmee de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Voor degene die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, geweld of discriminatie, is er de vertrouwenspersoon.

Procedureel

De examencommissies van het Instituut Bestuurskunde en het Leiden University College (LUC) zijn verantwoordelijk voor toetsing en waakt over het niveau van de examens, tentamens en keuzevakpakketten binnen het instituut. De commissie is bevoegd tot het uitvaardigen van regels en richtlijnen betreffende tentamens en examens; het verlenen van vrijstellingen en het treffen van maatregelen inzake orde, fraude, plagiaat e.d.; het besluiten over bezwaarschriften van studenten en het besluiten over het bindend studie advies (BSA).

Studentendecanen beantwoorden je vragen en helpen bij problemen waarbij allerlei verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Je kunt bij hen terecht met vragen en problemen op het gebied van studievertraging, rechtspositie en regelgeving.

Als je het niet eens bent met een beslissing van je opleiding aangaande tentamens en examens, een bindend negatief studieadvies of de toelating tot een (master)opleiding, kun je daartegen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) middels een beroepschrift.

Ben je het niet eens met de inhoud van een besluit over je inschrijving, collegegeld of bepaalde financiële vergoedingen, dan kun je bezwaar maken bij de Commisie voor beroep- en bezwaarschriften (CBB).

Wil je hulp bij het maken van de keuze voor het juiste orgaan? Ga dan naar het digitaal klachtenloket.

Suggesties

Staat de informatie over jouw vraag, klacht of suggestie voor de Faculteit Governance and Global Affairs niet op deze pagina? Neem dan contact op met de assessor.

Voor vragen met betrekking tot International Studies kun je je wenden tot de assessor van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Laatst Gewijzigd: 07-03-2016