Faculteitsraad

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De Raad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De Faculteitsraad van de Faculteit Governance and Global Affairs vertegenwoordigt studenten en medewerkers van de faculteit.


Taken en bevoegdheden Faculteitsraden

De taken en bevoegdheden van de Faculteitsraad lijken sterk op die van de Universiteitsraad. Maar de onderwerpen zijn vaak anders, doordat op facultair niveau andere zaken spelen dan op centraal niveau.


Agenda's en verslagen

Agenda's en verslagen van de overlegvergaderingen van het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad van de Faculteit Governance and Global Affairs.