Alles over Wetenschappelijke Integriteit

Een integere beoefening van wetenschap is cruciaal voor iedere universiteit. Wetenschappelijk onderzoek moet het volle vertrouwen kunnen genieten van andere wetenschappers en van de samenleving.

Binnen de universiteit zijn alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verantwoordelijk voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te worden nageleefd. De inhoudelijke basis voor het beleid op dit gebied is de Nederlandse Gedragscode van de VSNU Wetenschapsbeoefening (aangenomen in 2004, laatst gewijzigd op 31 oktober 2014); zie hieronder. De procedures rond (mogelijke) klachten over wetenschappelijke integriteit en de functie van de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden staan beschreven in de Regeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van faculteiten en wetenschappelijke instituten een goed en veilig werkklimaat te creëren waarin de ruimte in de wetenschappelijke praktijk voor het maken van fouten in de zoektocht naar nieuwe ontdekkingen samengaat met de betrouwbaarheid in de weergave van onderzoeksresultaten. Eerlijkheid staat voorop.

Onderwijs

Binnen alle bachelor- en masteropleidingen wordt aandacht besteed aan betrouwbare uitoefening van wetenschappelijk onderzoek. Het onderwijs over wetenschappelijke integriteit sluit aan bij het specifieke karakter van de opleidingen. Ook in de cursussen die worden aangeboden aan promovendi maakt wetenschappelijke integriteit onderdeel uit van het curriculum, zowel op universitair als facultair niveau.

Academische plechtigheden

Bij de officiële verwelkoming van nieuwe hoogleraren in de academische senaat worden de beginselen van de VSNU-code door de Rector Magnificus nog eens voorgehouden aan de nieuw benoemde hoogleraar. Bij promoties wordt de promovendus/promovenda door de promotor met zoveel woorden gewezen op de verplichtingen jegens de maatschappij en de wetenschap die de doctorsgraad met zich meebrengt.

Gedragscode Wetenschapsbeoefening VSNU

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening staan de vijf beginselen uitgewerkt die ook door de Universiteit Leiden worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit en haar medewerkers als bedoeld in artikel 1.7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Deze beginselen zijn:

  1. Eerlijkheid en Zorgvuldigheid 
  2. Betrouwbaarheid 
  3. Controleerbaarheid 
  4. Onpartijdigheid
  5. Onafhankelijkheid

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening is door de VSNU op 31 oktober 2014 gewijzigd. De voornaamste wijziging is de toevoeging van een artikel met een bepaling over zelfcitatie zonder bronvermelding. Een andere aanpassing vormt het expliciteren van twee principes die belangrijk zijn in de wetenschapsbeoefening: ‘eerlijkheid’ en ‘verantwoordelijkheid’. Aanleiding van deze en andere aanpassingen zijn de rapporten van de commissies Bensing (briefadvies Correct Citeren), Algra (rapport Vertrouwen in wetenschap) en Schuyt (rapport Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens).

Regeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden

Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden. Dit klachtrecht is zowel van toepassing op huidige medewerkers, als op voormalig medewerkers, bijzonder hoogleraren en buitenpromovendi die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden. Voor de verwezenlijking van dit klachtrecht heeft de Universiteit Leiden de Regeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld, waarbij een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit en een Commissie Wetenschappelijke Integriteit zijn ingesteld.

Regeling Wetenschappelijke Integriteit

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

mw. prof. I.M. Tieken-Boon van Ostade

mw. prof. I.M. Tieken-Boon van Ostade

De vertrouwenspersoon is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen bij wetenschappelijke integriteit en verdenkingen jegens een medewerker van de Universiteit Leiden. Hij of zij heeft een geheimhoudingsplicht en maakt geen deel uit van de Commissie Wetenschappelijke integriteit, die na een klacht het onderzoek verricht naar de (on)gegrondheid van de klacht. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het geven van advies en het wijzen op eventueel te volgen wegen en procedures. De vertrouwenspersoon probeert met de vraagsteller na te gaan van welke aard en ernst de vermoedens zijn en welke wegen er kunnen worden bewandeld. Daarbij wijst de vertrouwenspersoon zo nodig de weg naar het indienen van een klacht bij de universitaire Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Uiteraard kan de vraagsteller er voor kiezen de vragen of omstandigheden eerst te bespreken met bijvoorbeeld zijn directe collega's of de wetenschappelijk directeur van het instituut. In alle gevallen blijft het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, indien aard en urgentie van de vermoedens dit vereisen.

Het College van Bestuur heeft mw. prof. I.M. Tieken-Boon van Ostade per april 2013 benoemd tot Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit voor de periode van vier jaar.

U kunt haar telefonisch bereiken op 071-5272163 of een e-mail sturen via i.m.tieken@hum.leidenuniv.nl.


Commissie Wetenschappelijke Integriteit

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt klachten betreffende een vermoeden van een schending van de wetenschappelijke integriteit door een medewerker van de Universiteit Leiden. De commissie is samengesteld uit hoogleraren van alle faculteiten, met uitzondering van het LUMC dat een eigen Commissie Wetenschappelijke Integriteit heeft.

De commissie staat onder voorzitterschap van prof.mr. T.G. Drupsteen.
De plaatsvervangend voorzitter is mw. mr. drs. M.Y.H.G. Erkens.
(plaatsvervangend) Leden: mw. prof. dr. E.G.E. van der Wall,
mw. prof. dr. T.M. Willemsen, prof. dr. W.J. Heiser, prof. dr. E.P. Bos,
mr. H.J. Houtkooper en prof. dr. E.J.J. Groenen.
Ambtelijk secretarissen van de commissie: mw. mr. M.A.C. de Boer, mr. D.H. Mandel en mr. W.J. de Wit, werkzaam bij de afdeling Juridische Zaken van het Bestuursbureau.

Het Secretariaat van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit is:

Afdeling Juridische Zaken
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres:
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden

Adviezen Commissie

Advies nr. 2016 - 1
Klacht: Plagiaat
Advies:

Ongegrond (pdf)

 

Advies nr. 2015 - 5
Klacht:

Het bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden,

het bewust verkeerd interpreteren van resultaten en begaan van

verwijtbare onzorgvuldigheden bij het verrichten van onderzoek

Advies:

Ongegrond (pdf)


Advies nr. 2015 - 4
Klacht: Wetenschappelijk wangedrag
Advies:

Ongegrond (pdf)

 

Advies nr. 2015 - 3
Klacht: Plagiaat
Advies:

Ongegrond (pdf); English(pdf)
Betreffende hoofdstuk wordt aangepast. 

 

Advies nr. 2015 - 1
Klacht:

het opzettelijk negeren en niet erkennen van bijdragen van andere auteurs

Advies:

Klacht 1 en de overige klachten: niet-ontvankelijk 

Klachten 2 en 3: ongegrond

Advies (pdf)

 

Advies nr. 2014 - 1
Klacht: Eindconclusie boek niet correct
Advies:

Niet ontvankelijk (pdf)

 

Advies nr. 2013-1
Klacht: Beoordeling plagiaat
Advies:

om geen andere maatregelen op te leggen (pdf)

 

Advies nr. 2012 - 2
Klacht: Beoordeling plagiaat
Advies: Ongegrond (pdf)

Advies nr.: 2012 - 1
Verzoek: Beoordeling Plagiaat
Advies: niet toelaten tot verdediging proefschrift (pdf)

Advies nr.  2011- 2
Klacht:  Uitspraken in strijd met de waarheid
Advies:  Niet ontvankelijk (pdf)

Advies nr.: 2011 - 1
Klacht: Onwenselijk, in de zin van onhoffelijk, gedrag
Advies: Niet Ontvankelijk (pdf)

Advies nr.: 2009
Klacht: Negatieve uitlatingen
Advies: Niet Ontvankelijk (pdf)

Advies nr.: 2006
Klacht: Inbreuk eisen wettelijke integriteit
Advies: Gegrond / Voorwaardelijk strafontslag (pdf)
Advies nr: 2005 - 3
Klacht: Misbruik positie
Advies Niet Ontvankelijk (pdf)

Advies nr: 2005 - 2
Klacht: Ongefundeerde beweringen
Advies Niet Ontvankelijk (pdf)

Advies nr. 2005 - 1
Klacht: Aanwenden wetenschappelijke voorkennis
Advies: Ongegrond (pdf)

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

Na ieder onderzoek brengt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit advies uit aan het College van Bestuur. Aan de hand van dit advies stelt het College van Bestuur zijn aanvankelijke oordeel vast. Klager en beklaagde(n) kunnen binnen zes weken na ontvangst van het bericht van het College van Bestuur het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur. Het LOWI is ingesteld door KNAW, VSNU en NWO. Indien niet (tijdig) het advies van het LOWI is gevraagd, stelt het College van Bestuur zijn oordeel over de klacht vast.

Meer informatie over LOWI:

  
 
______________________

Terug naar de startpagina.

Laatst Gewijzigd: 18-09-2017