Onderzoeksprogramma ‘Big Data en Regionale Kennisontwikkeling’

Stichting Regionale Kennisontwikkeling, VNO-NCW Den Haag en Centrum Regionale Kennisontwikkeling van Universiteit Leiden - Campus Den Haag starten een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma: Big Data en Regionale Kennisontwikkeling. 

Big Data en Regionale Kennisontwikkeling

Het volume van gestructureerde en ongestructureerde data dat gegenereerd wordt, blijft toenemen. Met het gebruik van Big Data ontstaan nieuwe mogelijkheden om bedrijfs- en overheidsactiviteiten te optimaliseren. Met Big Data technieken ontstaan er zo kansen voor transformatie van processen in het publieke en private domein.

De regio Haaglanden kan hier profijt van hebben. Daarom starten de partners Stichting Regionale Kennisontwikkeling, VNO-NCW Den Haag en Centrum Regionale Kennisontwikkeling van Universiteit Leiden Campus Den Haag een initiatief voor een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma. Met behulp van dit onderzoeksprogramma kunnen nieuwe interacties ontstaan tussen wetenschap en beroepspraktijk. De bijeenkomst Wetenschap en Markt 'Ondernemen en Big Data' op 17 februari 2015 heeft daarvoor de basis gelegd. 

De regio is een belangrijk platform waarin kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en intermediaire organisaties samenkomen. De vestiging van de Universiteit Leiden in de Haagse regio en de oprichting van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling heeft tot doel daaraan een belangrijk impuls te geven. Het doel van het onderzoeksprogramma is op zoek te gaan naar kansen en bedreigingen binnen onze regio. Marktonderzoek, een breed scala van business intelligence en human resource zijn voorbeelden waar Big Data al een belangrijke transformatie in bedrijfsvoering teweeg brengt. Vooral het beschikbaar stellen en combineren van databronnen van verschillende partners uit de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid biedt kansen voor de regio.


Interfacultaire onderzoeksthema's

Een beknopte enquête die is uitgezet onder verschillende regionale actoren laat zien dat er behoefte is aan kennis over verschillende onderwerpen rondom Big Data en de regio. Veel genoemd zijn data-gedreven sturing, trendanalyses, big data tools, validatie, ethische aspecten van big data en big data en veiligheid. Met de beschikbare expertise van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag/CRK op het gebied van o.a. bestuurskunde, politicologie, bedrijfswetenschappen, sociale psychologie en terrorismebestrijding zijn er voortreffelijke mogelijkheden.  

Gezocht: duale promovendi

De samenwerkingspartners roepen professionals uit de beroepspraktijk op voorstellen in te dienen voor een duaal dissertatietraject. Een model onderzoeksvoorstel vindt u hier. De promovendi zullen onder leiding van een promotor een persoonlijk onderzoek ontwerpen en uitvoeren. Onderlinge samenwerking binnen het onderzoeksprogramma staat hierbij centraal. Bovendien participeren de promovendi in het duale promotieprogramma  van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling, waarin opleiding, coaching, en een wetenschappelijke community centraal staan.

Dissertatievoorstellen kunnen worden ingediend bij de programmacoördinatoren via crk@cdh.leidenuniv.nl . Zij zullen dan binnen enkele weken besluiten over toelating tot het programma.

Het Centrum Regionale Kennisontwikkeling heeft een programma ontwikkeld om ervaren professionals bij kennisintensieve bedrijven en instellingen effectief naar een proefschrift en promotie te leiden. Het onderzoeksvraagstuk is hierbij van de beroepspraktijk afgeleid. Betrokkenheid van de werkgever, door onderzoekstijd beschikbaar te stellen, is essentieel. Onderzoek draagt bij aan de beroepspraktijk en de beroepspraktijk draagt bij aan wetenschap. Daardoor is de kans op succes groot en het tempo van het dissertatietraject hoog.

Kansen voor de Triple Helix (kennis-, publieke en private instellingen)

Regionale partners kunnen deelnemen aan het onderzoeksprogramma als zij vraagstukken hebben die zij graag beantwoord zien. Bij het promotietraject zal cofinanciering als uitgangspunt worden genomen. De Stichting Regionale Kennisontwikkeling zal aan toegelaten kandidaten een starterssubsidie ter beschikking stellen, waarbij de verwachting is dat de werkgever eveneens financiële ondersteuning zal bieden.

Momenteel zijn de programmacoördinatoren met verschillende bedrijven uit de regio in gesprek.

Programmacoördinatoren

Drs. Cees Broeksma

Drs. Cees Broeksma

Cees Broeksma, voormalig algemeen directeur Kamer van Koophandel Leiden & Bestuurslid Stichting Regionale Kennisontwikkeling 
Charlotte de Roon, onderzoeker & duale promovenda bij Centrum Regionale Kennisontwikkeling 
Mark Dechesne, universitair hoofddocent bij Centrum Regionale Kennisontwikkeling


Contact

Heeft u interesse of vragen? Stuur een bericht naar  crk@cdh.leidenuniv.nl .

 
Laatst Gewijzigd: 31-03-2015