Promotor

In de pre-PhD fase zoekt het Dual PhD Centre, samen met de kandidaat, een geschikte promotor en de juiste graduate school. De promotor speelt een cruciale rol bij het werken aan een dissertatie of proefschrift. Onder haar of zijn leiding wordt het dissertatieplan (voortkomend uit het onderzoeksvoorstel) ontworpen, wordt het onderzoek uitgevoerd en wordt het onderzoeksverslag geschreven. De promotor staat borg voor de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van de promovendus.

Cruciaal is de keuze van de goede promotor. Het Dual PhD Centre begeleidt de kandidaat-promovendus daarbij. Dat gebeurt op basis van de totstandkoming van de eerste, dan nog globale opzet van het dissertatieplan. Het Centrum stelt daarvoor aan elke duale promovendus een persoonlijke coach beschikbaar. Deze begeleidt de kandidaat bij de ontwikkeling van het voorlopige dissertatieplan en biedt zonodig aanvullende opleiding aan.

Als het onderzoeksthema een eerste uitwerking heeft gekregen wordt contact gezocht met een beoogd promotor. Samen met haar of hem wordt het globale dissertatieplan uitgewerkt tot een definitieve opzet. In deze fase wordt met de promotor wederom bezien of de kandidaat zich verder moet ontwikkelen voor de volgende fase. Als het dissertatieplan door de beoogd promotor wordt aanvaard zorgt de promotor ervoor dat het onderzoek van de duale promovendus in haar of zijn graduate school wordt verankerd. In samenhang hiermee worden afspraken gemaakt over de thuisbasis voor de promovendus: de graduate school van de promotor of het Dual PhD Centre. Uitgangspunt daarbij is dat de promovendus zijn doctorstitel behaalt bij een graduate school van de Leidse Universiteit.

De leiding van de begeleiding van de promovendus ligt altijd bij de promotor. Er kunnen co-promotores optreden. Dat kunnen bijvoorbeeld gepromoveerde lectoren van hogescholen zijn waar duale promovendi werken. De coach van de duale promovendus let op de speciale condities voor duale promovendi, op de interactie met de beroepspraktijk en op de voortgang van het promotieproces.

Ius promovendi

De Wet op het Hoger Onderwijs bepaalt wie als promotor kan optreden, wie het ius promovendi heeft. Dat recht hebben uitsluitend hoogleraren van een universiteit. Leiden heeft zo’n 580 hoogleraren. Deze zijn afhankelijk van hun wetenschapsdisciplines in faculteiten en graduate schools georganiseerd. De graduate schools richten zich op wetenschappelijk onderzoek. Daarom zijn zij binnen de universitaire organisatie verantwoordelijk voor het onderzoek van promovendi of PhD-students. Aan het hoofd van een graduate school staat een dean. Zij of hij houdt daarmee ook toezicht op de kwaliteit van duale promotietrajecten. Deze 'spelregels' of waarborgen zijn beschreven in het promotiereglement van de Universiteit Leiden.

Het cortège van hoogleraren loopt naar de Pieterskerk. Voorop gaan de pedel Willem van Beelen, rector magnificus en voorzitter Carel Stolker en daarachter Simone Buitendijk vice-rector magnificus.

Het cortège van hoogleraren loopt naar de Pieterskerk. Voorop gaan de pedel Willem van Beelen, rector magnificus en voorzitter Carel Stolker en daarachter Simone Buitendijk vice-rector magnificus.

Aandachtspunten bij keuze van de promotor

De keuze van de juiste promotor en de goede graduate school is een belangrijke succesfactor bij een dissertatietraject. Er bestaan immers veel wetenschapsgebieden en daarbinnen veel specialisaties. Bovendien richt elke hoogleraar zich op eigen thema’s. Belangrijk is daarbij aansluiting te vinden. Voor kandidaat-promovendi die van buiten de universiteit komen is dit een extra belangrijke factor voor hun welslagen, omdat ze meestal geen direct contact meer met een universiteit, faculteit of hoogleraar hebben. Daarmee missen ze bijvoorbeeld de actuele stand van de wetenschap in hun discipline.

Een tweede factor die bij duale-promovendi een rol speelt is dat hun onderzoeksthema is gerelateerd aan hun beroepspraktijk en daardoor meestal niet direct aansluit bij de onderzoeksprogramma’s waaraan hoogleraren werken.

Een derde aandachtspunt is de aansluiting bij een bepaalde wetenschapsdiscipline. De thema’s van de duale promovendi bestrijken meerdere disciplines en daarmee mogelijk meerdere wetenschapsdisciplines.

De keuze van een goede promotor en de meest bij het onderwerp van de duale promovendus passende graduate school heeft door deze duale opzet extra aandacht nodig. Daar is de pre-PhD fase van het duale dissertatie-programma dan ook op gericht.

Acceptatie en inschrijving

De pre-PhD fase wordt afgesloten met een uitgewerkt en gedetailleerd dissertatieplan. Als de promotor hiermee instemt kan aan het daadwerkelijke dissertatietraject worden begonnen.

De duale promovendus zal daarna verder gaan in de PhD fase. De promovendus schrijft zich dan conform de stappen van het promotiereglement van Universiteit Leiden in bij de graduate school van de faculteit van de hoogleraar. Zie hier een overzicht van de: graduate schools. Onder leiding van de promotor wordt gewerkt aan het proefschrift. De promovendus wordt daarbij begeleid door de promotor en een wetenschapper van het duale PhD centrum.

Promotores

Alle 580 hoogleraren van alle wetenschapsgebieden van de Universiteit Leiden kunnen vanzelfsprekend als promotor optreden bij het duale doctoraatprogramma. Hieronder staan alleen de hoogleraren die nu als promotor optreden van onze promovendi. Ze spelen een actieve rol in het duale PhD opleidingsprogramma.
De hoogleraren die als promotor optreden met daaronder hun promovendi staan hier vermeld.

 
Laatst Gewijzigd: 19-05-2016