Tien stappen naar de doctorstitel

Het duale programma voor de deeltijdpromovendus richt zich volledig op de bijzondere situatie en wensen van iedere buitenpromovendus die in deeltijd aan een proefschrift wil werken dat is gericht op een thema uit haar of zijn beroepspraktijk. In de eerste fase van het programma wordt veel zorg besteed aan de begeleiding bij het ontwerp van de onderzoeksopzet, de opleiding en de keuze van een geschikte promotor uit het Leidse corps van 580 hoogleraren. Zo leiden de tien stappen van het duale programma met een hoog rendement naar een mooi proefschrift en een Leidse doctorstitel.

Pre-PhD fase (1 jaar)

Stap 1:
Verkenning van onderzoeksthema, benodigde opleiding en training, verkenning van financiering, van beschikbaarheid tenminste 20% werktijd in aaneengesloten perioden en overige voorwaarden duaal dissertatietraject. Het eerste gesprek met de kandidaat wordt gevoerd op basis van haar of zijn eerste, beknopte notitie over het dissertatieplan (startnotitie). Bij het ontwerpen van deze startnotitie kan het behulpzaam zijn het model onderzoeksvoorstel te gebruiken. De startnotitie dient samen met het curriculum vitae en voorbeelden van schriftelijke werkstukken de basis voor het gesprek. Dit is het eerste toetsmoment. Door CRK wordt bezien of de kandidaat kansrijke plannen heeft.

Stap 2:
Vervaardigen van een onderzoeksvoorstel door kandidaat-promovendus met hoofdlijnen dissertatieplan, (voorlopige) keuze wetenschapsdiscipline en verkenning mogelijke promotor. Begeleiding door CRK.

Stap 3:
Instemming van van directeur CRK, in samenspraak met senior onderzoekers van het centrum, werkgever en/of financiers met onderzoeksvoorstel. Afsluiting promotiecontract tussen promovendus, werkgever en CRK. Start opleidingsprogramma.

Stap 4:
Uitwerking onderzoeksvoorstel door kandidaat-promovendus tot een dissertatieplan e/o eerste hoofdstuk dissertatie e/o artikel; eerste contact met beoogd promotor. Opleiding, training en coaching. Begeleiding door CRK. Halfjaarlijkse formele evaluatie met besluit van directeur CRK, in samenspraak met senior onderzoekers van het centrum, over al dan niet voortzetting van pre-PhD fase.

Stap 5:
Tegen het einde van de pre-PhD fase instemming beoogd promotor met opzet onderzoek en aanvaarding van promovendus door promotor, instemming van werkgever en/of financiers hiermee. Besluit toelating tot PhD fase.

Stap 6:
Aanwijzing door decaan van promotor en inschrijving als promovendus bij een Leidse graduate school. De PhD fase beslaat ten minste 50% van de werktijd. Begeleiding van promovendus door primair promotor aangevuld met begeleiding vanuit CRK.

PhD fase (2 - 4 jaar)

Stap 7:

Elk half jaar formeel evaluatiegesprek met promotor en directeur CRK over voortgang en bereikte resultaten. Speciaal aandachtspunt daarbij is de tijdsbesteding aan de dissertatie en de combinatie met de beroepspraktijk. Zonodig afspraken over compensatie van te beperkte tijdsbesteding of extra tijd om dissertatieproces te kunnen versnellen. Opleiding, training en coaching. Be sluit over al dan niet continuering.

Stap 8:

Goedkeuring manuscript door promotor.

Stap 9:

Aanvaarding manuscript door promotiecommissie.

Stap 10:

Verdediging en promotie.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de verschillende fasen van het promotietraject, de promotor, cursussen en dual research classes.

 
Laatst Gewijzigd: 22-10-2013