Partners

Het CRK werkt samen met kennisintensieve bedrijven en instellingen. Het CRK en partners ontwerpen, werven en bemiddelen bij dissertatieonderzoek. Voor verschillende beroepsgroepen en beroepssectoren bestaan scholings- en onderzoeksfondsen en andere financieringsmogelijkheden.

Kamer van Koophandel Den Haag

De Kamer van Koophandel is medeoprichter van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling om van begin af aan het duale karakter vorm te geven. Het CRK verbindt de dynamiek van de beroepspraktijk met die van de wetenschap. Het centrum levert met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de uitvoering van de economische agenda Tempo in de Topregio van de Kamer van Koophandel. Dat gebeurt onder andere met duale promotietrajecten. Innovatie is daarvan het resultaat. Innovatie versterkt de economische kracht van de regio.

Voor informatie over samenwerking met de Kamer van Koophandel Den Haag en bedrijven in de regio kunt u contact opnemen met Ben Schuttenbeld van Kamer van de Koophandel Den Haag. Tel. 088 588 83 50 of e-mail: ben.schuttenbeld@kvk.nl


Marius Varekamp

Marius Varekamp

Marius Varekamp, Voorzitter Kamer van Koophandel Den Haag:
"Het Nederlandse bedrijfsleven zal nóg steviger moeten inzetten op kennis en innovatie om de hevige mondiale concurrentie het hoofd te bieden. Ontsluiting van kennisbronnen bij kennisinstellingen zoals een Universiteit en Hogeschool is voor het regionale bedrijfsleven van doorslaggevend belang om die concurrentieslag te kúnnen winnen. Hoe die ontsluiting eruit ziet? Door praktijkgericht onderzoek en de inzet van wetenschappelijke kennis te combineren worden vraagstukken opgelost voor bedrijven en bedrijfssectoren.

In de regio zijn voldoende (startende) bedrijven met innovatieve ideeën. Waar het vaak aan ontbreekt, is de verbinding tussen wetenschap en praktijk en dat is de missie en de rol van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling (CRK). Dit is een samenwerkingsverband dat wij als Kamer van Koophandel Den Haag hebben opgestart, samen met de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool. In hoog tempo sluiten andere partijen zich bij dit initiatief aan.

Onze wens is dat het CRK uitgroeit tot een sterk netwerk tussen bedrijven, bedrijfslevenorganisaties en kennisinstellingen. De opzet is een samenwerkingsverband waarin men elkaar snel weet te vinden met interessante discussies. Relevante onderzoeken waar het bedrijfsleven praktisch gezien mee verder kan, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het CRK treedt op als regisseur bij het bijeenbrengen van initiatieven en onderzoek. De kennisontwikkeling vindt plaats in een duale vorm (50% werk, 50% onderzoek) van onder meer promotieonderzoek. Op deze manier wordt de dagelijkse beroeps- en bedrijfspraktijk gecombineerd met de academische onderzoekspraktijk.

We staan met het CRK nog aan het begin van deze samenwerking. Onderzoek wijst uit dat regio’s waar bedrijfsleven en kennisinstellingen goed samenwerken en tot resultaten komen, beter scoren als het gaat om innovatie. Een ambitieuze doelstelling, dat wel, maar ook in dit geval gaat het spreekwoord op ‘Als je met beide voeten op de vloer blijft staan kom je geen stap verder’."

Marius Varekamp
Voorjaar 2011


VNO-NCW Den Haag

VNO-NCW West is een netwerkvereniging voor ondernemers in de Randstad. Sinds oktober 2013 is VNO NCW Den Haag partner van het CRK. Het bedrijfsleven in de Haagse regio en het CRK van Campus Den Haag Universiteit Leiden gaan nauwer samenwerken om elkaars ontwikkeling te versterken. Zo krijgt het duale karakter van CRK nog meer vorm. “Wij kunnen kennis en kunde van ondernemersleden en promovendi elkaar laten versterken en daarmee bedrijfsleven en wetenschap verder helpen”, aldus Rob Perik, voorzitter VNO NCW Den Haag. Het CRK en VNO-NCW Den Haag zullen de komende tijd stilstaan bij de kansen voor succesvolle samenwerking tussen ondernemers en wetenschap.


Stichting Regionale Kennisontwikkeling

Drs. Cees Broeksma

Drs. Cees Broeksma

Als organisatie van het regionale bedrijfsleven heeft de Kamer van Koophandel in 2008, in samenwerking met de Universiteit Leiden de Stichting Regionale Kennisontwikkeling opgericht. Deze organisatie heeft als doel het vergroten van de onderzoekscompetentie van bedrijven en instellingen in de regio. Op deze wijze wordt de uitwisseling en praktische benutting van wetenschappelijke kennis ten bate van het regionale bedrijfsleven gestimuleerd. De kennisontwikkeling vindt plaats in een duale vorm (50% werk, 50% onderzoek) van ondermeer promotieonderzoek.

De Stichting Regionale Kennisontwikkeling beheert een fonds waaruit (een deel van) onderzoek gefinancierd kan worden. Voor nadere informatie over een bijdrage uit het fonds en de daaraan verbonden voorwaarden kan contact worden opgenomen met drs. Cees Broeksma, secretaris-penningmeester van de Stichting Regionale Kennisontwikkeling.

Bestuur:
Drs. P.F. Meijer, directeur ELCON zaagmachines; Voorzitter
Dr. R.E. Santing, directeur PROXY-lab
Drs. C.A. Broeksma, partner Centrum Regionale Kennisontwikkeling, secretaris-penningmeester


Onderwijsinstellingen: promoveren voor docenten

Voor informatie over samenwerking met hogescholen en andere onderwijsinstellingen kunt u contact opnemen met drs. Kees van Gageldonk.

Hieronder een overzicht van onderwijsinstellingen met promovendi bij CRK:

De Haagse Hogeschool
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Hotelschool Den Haag
Hogeschool Inholland Den Haag

Andere participerende organisaties

Als u interesse heeft in samenwerking met het Centrum Regionale Kennisontwikkeling dan kunt u contact opnemen met dr. Adriaan in 't Groen MPA.

Hieronder een overzicht van deelnemende organisaties met promovendi bij het CRK:

Agentschap NL: NL Octrooicentrum
Montesquieu Instituut
HBO-raad
Provincie Zuid-Holland

 
Laatst Gewijzigd: 15-10-2013